Täysistunnon pöytäkirja 111/2005 vp

PTK 111/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. KESKIVIIKKONA 26. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mika Lintilä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.10. edustajat

 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

26. ja 27.10. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

26.—28.10. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok

27. ja 28.10. edustaja

 • Jutta Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.10. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.10. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Eero Lankia /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

26. ja 27.10. edustaja

 • Roger Jansson /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 110/4/2005

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Jouko Laxellin kannattamana ehdottanut vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 78 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 47.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2005 vp

Lakialoite  LA 109/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 110/5/2005

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Matti Kankaan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pitää tavoitteena pienituloisimpien eläkeläisten aseman parantamista ja ryhtyy tarpeellisiin valmistelutoimenpiteisiin kansaneläkkeen tason jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2005 vp

Lakialoite  LA 101/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 110/8/2005

Keskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 24 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 45.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston maatalouspoliittinen selonteko.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen