Täysistunnon pöytäkirja 114/2004 vp

PTK 114/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. KESKIVIIKKONA 27. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.10. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

27. ja 28.10. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.10. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

27.—29.10. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok

__________

Lakivaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Reijo Kallio vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 29. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Jouni Backman pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 29. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 113/1/2004

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta 2004

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään hallintovaliokunnan mietintö n:o 14 valtioneuvoston selonteosta aluepolitiikasta 2004.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/1/2004

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2004 vp (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2004 vp (Antti Kaikkonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​