Täysistunnon pöytäkirja 115/2006 vp

PTK 115/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. KESKIVIIKKONA 15. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Arto Satonen /kok

15. ja 16.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

15.—17.11. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.—17.11. edustaja

 • Mikko Kuoppa /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.11. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

15. ja 16.11. edustaja

 • Jari Vilén /kok

15.—17.11. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12 valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietinnössään ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2006 vp

Lakialoite  LA 97/2003 vp, 110/2004 vp, 19, 147/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 89/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2006 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2006 vp (Tuija Nurmi /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2006 vp (Tuija Nurmi /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2006 vp (Tuija Nurmi /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2006 vp (Tuija Nurmi /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 139/2006 vp (Arja Alho /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 151/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 18/2003 vp, 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen