Täysistunnon pöytäkirja 116/2009 vp

PTK 116/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

116. TIISTAINA 1. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—15.59 ja 18.00—20.19) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.59—18.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Raimo Vistbacka /ps (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Saara Karhu /sd (16.03)
 • Tuomo Hänninen /kesk (16.21)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/13/2009

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 140, ei 10; poissa 49.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/17/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Merja Kyllösen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin opiskelijoiden sairauspäivärahan määrittelemiseksi niin, että sairauspäivärahan perusteena on sekä opintoraha että opiskelijan työtulo."

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 60; poissa 43.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 91, ei 56; poissa 52.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2009 vp

Lakialoite  LA 106/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/18/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään, ja tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sellaisen esityksen antamiseksi, jolla turvataan palveluasunnoissa asuville ihmisille asiakasmaksun veloittamisen jälkeen käteen jäävä yhdenmukainen vähimmäiskäyttövara lakialoitteen LA 106/2009 vp mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on äänestettävä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen äänin

jaa 95, ei 60; poissa 44.

( Ään. 4 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 93, ei 60; poissa 46.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 115/6/2009

Yleiskeskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Matti Kankaan ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 101, ei 20, tyhjiä 23; poissa 55.

( Ään. 6 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2013.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa.

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali, siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: ed. Jukka Gustafsson, ed. Inkeri Kerola, ed. Merja Kyllönen ja ed. Petteri Orpo.

Vaalitoimitus alkoi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet: Petri Jääskeläinen 146, Maija Sakslin 4, Kirsti Kurki-Suonio 1 ja Markku Fredman 1. Lisäksi on jätetty 2 tyhjää vaalilippua.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun apulaisoikeusasiamies, oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2013.

6) Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaali

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 1.1.2010—31.12.2014 seuraavat henkilöt:

valtiosihteeri Riina Nevamäen valtioneuvoston kanslian ehdottamana,

osastopäällikkö Päivi Luostarisen ulkoasiainministeriön ehdottamana,

ministeri Antti Tanskasen ja professori Liisa Laakson Suomen Akatemian ehdottamina,

rehtori Thomas Wilhelmsson Suomen yliopistojen rehtorien ehdottamana ja

professori Mikko Viitasalon Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana.

7) Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2009 vp

Lakialoite  LA 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali-ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/1/2009

9) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2009 vp

Lakialoite  LA 86/2007 vp, 36, 83, 89, 119/2008 vp, 103/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/2/2009

12) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/3/2009

13) Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 256/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 257/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 259/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.12.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​