Täysistunnon pöytäkirja 120/2005 vp

PTK 120/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. KESKIVIIKKONA 16. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.—18.11. edustaja

 • Tuomo Hänninen /kesk

16.11. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

16. ja 17.11. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

16.—18.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyrki Katainen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Lasse Virén /kok

16. ja 17.11. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta (PNE 1/2005 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68, 129/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 119/1/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Puhemies:

Koska äsken suoritetussa pohjaäänestyksessä eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 18 luvun 20 §:n sisällön valiokunnan mietinnön mukaisena ja kyseessä olevan lakiehdotuksen muihin pykäliin ei ole etukäteen tehty valiokunnan mietinnöstä poikkeavia säännösehdotuksia, eduskunta hyväksynee hallituksen esityksiin n:ot 68 ja 129 pohjautuvan 1. lakiehdotuksen sisällön muiltakin osin mietinnön mukaisena.

Hyväksytään.

Hallituksen esitykseen n:o 68 sisältyvien 2., 5. ja 6. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen n:o 129 sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotettujen uusien 7. ja 8. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen n:o 68 sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 119/2/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/1/2005

4) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/2/2005

5) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2005 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Uotilan ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

7) Laki työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2005 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2005 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 88/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen