Täysistunnon pöytäkirja 121/2004 vp

PTK 121/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. TIISTAINA 16. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.11. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

16. ja 17.11. edustaja

 • Mikko Elo /sd

16.—19.11. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

16.—23.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.11. edustajat

 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jouko Laxell /kok

16. ja 17.11. edustaja

 • Saara Karhu /sd

16.—19.11. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.11. edustaja

 • Seppo Lahtela /kesk

16. ja 17.11. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd

16.—19.11. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2004 vp

Lakialoite  LA 77/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/1/2004

3) Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 238/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 233/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 234/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 235/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 236/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 237/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 71/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen 71 sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50, 164/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2004 vp

Lakialoite  LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen