Täysistunnon pöytäkirja 122/2001 vp

PTK 122/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. TORSTAINA 25. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Pekka Ravi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Ola Rosendahl /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.10. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

25. ja 26.10. edustajat

 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.10. edustaja

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.10. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Riitta Korhonen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

25. ja 26.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2001 vp

Lakialoite  LA 156/1999 vp, 149/2000 vp, 45, 46/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 233, 239/2000 vp, 77, 136/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/6/2001

2) Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2001 vp

Lakialoite  LA 100/1999 vp, 183/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 212/2000 vp, 65/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/6/2001

3) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2001 vp

Lakialoite  LA 58/2000 vp, 72/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 97, 258/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 1, 4, 5, 7, 7 a — 7 h, 16, 24—27, 27 a — 27 c, 28, 30 ja 30 a § sekä 36 § ja 7 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki perhehoitajalain ja tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki sairausvakuutuslain 23 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa pääsihteerin huoneessa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​