Täysistunnon pöytäkirja 125/2001 vp

PTK 125/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. KESKIVIIKKONA 7. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /rem
 • Jaakko Laakso /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.11. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd

7. ja 8.11. edustajat

 • Kari Kantalainen /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kari Urpilainen /sd

7.—9.11. edustajat

 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.11. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2001 vp

Lakialoite  LA 156/1999 vp, 149/2000 vp, 45, 46/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 233, 239/2000 vp, 77, 136/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Kerolan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian kiireellisyyden vuoksi mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon, minkä vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava seuraava menettelytapa hyväksytään jo tässä istunnossa.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään yleisperustelut ja sitten mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Lopuksi esitellään mietinnön neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja ne käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokkaa tai lukua koskevia muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan tänään kello 16.00 mennessä. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.

3) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain varsinaiseen täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 207, 213/2000 vp, 24/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain varsinaiseen täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.30.

Täysistunto lopetetaan kello 15.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​