Täysistunnon pöytäkirja 13/2005 vp

PTK 13/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

13. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Kangas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.2. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

22. ja 23.2 edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok

22.—24.2. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tatja Karvonen /kesk

22.—25.2. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.2. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pia Viitanen /sd

22. ja 23.2. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

22.—25.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 17. päivänä helmikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 5—8/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 5 osalta ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan,

asian U 6 osalta talousvaliokunnan,

asian U 7 osalta valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan sekä

asian U 8 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Aila Paloniemi vapautusta Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 23. päivänä helmikuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2), 15) ja 16) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä.]

3) Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 133/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 14/2/2005

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2005 vp

Lakialoite  LA 130/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2005 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä.]

16) Laki opintotukilain ja tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2005 vp (Suvi Lindén /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä.]

17) Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 251/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen