Täysistunnon pöytäkirja 130/2013 vp

PTK 130/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. PERJANTAINA 13. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.07—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (p)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Alexander Stubb /kok (13.23)

__________

Kansalaisaloite

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnalle on 13.12.2013 toimitettu tasa-arvoista avioliittolakia koskeva kansalaisaloite (M 10/2013 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 921, 1003, 1014, 1028, 1033, 1038, 1040, 1043—1050, 1053, 1058—1060, 1064, 1102/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/7/2013

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Soini Jari Lindströmin kannattamana: "Koska hallitus ei rakennepaketissaan kykene esittämään Suomen talouden kuntoon saattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä uudistuksia, hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Juha Sipilä Anne Kalmarin kannattamana: "Kataisen hallituksen rakennepaketti on keskeneräinen ja sirpaleinen. Hallitus on epäonnistunut keskeisissä talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteissaan. Vaalikauden suurimmat uudistukset, kunta ja sote, ovat umpikujassa. Hallituksen rakennepaketista puuttuvat ratkaisut kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Tämän johdosta eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana: "Rakennepoliittisen ohjelman leikkausesitykset perustuvat ylimalkaiseen arvioon Suomen taloustilanteesta ja kestävyysvajeen suuruudesta. Leikkaukset kohdistuvat epäoikeudenmukaisella tavalla vanhusväestöön, lapsiin, nuoriin ja työttömiin ja lisäävät hyvinvointi- ja koulutuseroja. Ohjelma vaarantaa suomalaisen yhteiskunnan eheyden. Tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta Juha Sipilän ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Timo Soinin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta Juha Sipilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juha Sipilän ehdotuksen äänin

jaa 129, ei 39, tyhjiä 4; poissa 27.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Juha Sipilän ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 135, ei 35, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka nyt katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on edustaja Soinin ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle. Pyydän vastaamaan "jaa" tai "ei".

3) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 102, ei 70; poissa 27.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 129/7/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

2 §

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Jussi Halla-aho /ps:

Herra puhemies! Kannatan esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto on Jussi Halla-ahon kannattamana ehdottanut, että 2 § pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 127, ei 39; poissa 33.

( Ään. 4 )

19 §

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Jussi Halla-aho /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Hongiston esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto on Jussi Halla-ahon kannattamana ehdottanut, että 19 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 19 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 38; poissa 29.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Huomaan, että edustaja Lintilä on harvinaisen oikeassa, kun hän toteaa, että kaikki käytetyt puheenvuorot tätä ennen ovat koskeneet muita asioita kuin nyt käsittelyssä olevaa asiaa.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/4/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 197/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2013 vp

Lakialoite  LA 56/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 36/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2013 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—423, 425—428, 430—576/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 37/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen