Täysistunnon pöytäkirja 131/2002 vp

PTK 131/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. PERJANTAINA 8. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.11. edustaja

 • Maija Perho /kok

11.11. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

11.—13.11. edustajat

 • Risto Kuisma /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Timo Seppälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Paula Kokkonen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Kalevi Olin /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 247/2002 vp vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 12. päivänä marraskuuta 2002 kello 12.

__________

Eduskunnan tietoon saatettuja asetuksia

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29. päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ovat eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet sanotun lain nojalla 7. päivänä marraskuuta 2002 annetut

1) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta (A 1/2002 vp) ja asiaa koskeva muistio,

2) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta (A 2/2002 vp) ja asiaa koskeva muistio sekä

3) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta (A 3/2002 vp) ja asiaa koskeva muistio.

__________

Taustamateriaali EU:n tulevaisuutta koskevaan ajankohtaiskeskusteluun

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu eduskunnan valitsemien Euroopan unionin konventin jäsenten ed. Kimmo Kiljusen ja ed. Matti Vanhasen sekä heidän sijaistensa ed. Riitta Korhosen ja ed. Esko Helteen laatima kysymysluettelo, joka on tarkoitettu taustamateriaaliksi ensi keskiviikkona 13. päivänä marraskuuta Euroopan unionin laajentumisesta ja tulevaisuudesta käytävään ajankohtaiskeskusteluun.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Lapsiperheiden aseman parantaminen

Välikysymys  VK 3/2002 vp

Äänestys

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Räsäsen ym. välikysymyksestä n:o 3, joka koskee lapsiperheiden aseman parantamista. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain täysistunnossa.

PTK 127/1/2002

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Räsänen ed. Vehviläisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen opposition välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallitus ei aio ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi ja perhepolitiikan uskottavuuden palauttamiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Soininvaara on ed. Braxin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että nuorten lapsiperheiden taloudellinen tilanne on vaikeutunut erityisesti asuntokysymyksen heikon hoitamisen vuoksi ja että hallitus ei ole pitänyt lapsipoliittisen selonteon yhteydessä antamaansa lupausta puuttua syrjäytymisuhan alaisten lasten tilanteeseen, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Räsäsen ehdotuksesta ed. Soininvaaran ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Soininvaaran ja ed. Räsäsen ehdotusten välillä

Ed. Soininvaaran ehdotus "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 55 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Soininvaaran ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Soininvaaran ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/6/2002

3) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

7) Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen