Täysistunnon pöytäkirja 132/2002 vp

PTK 132/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

132. TIISTAINA 12. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.11. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Maija Rask /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.—29.11. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

12. ja 13.11. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 7. päivänä marraskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 64, 65/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 64 osalta talousvaliokunnan ja

asian U 65 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella 6. päivältä marraskuuta 2002 on eduskunnalle saapunut pankkivaltuuston työjärjestyksen 13 §:n nojalla antama ajankohtaiskertomus Euroopan unionin kasvu- ja vakaussopimuksesta (K 15/2002 vp).

Tämä ajankohtaiskertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu talousvaliokunnan mietintö n:o 21, joka sisältää ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta annetun tiedonannon johdosta.

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan ehdottama perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuoto, jonka lopullisesta sisällöstä eduskunta työjärjestyksen 23 §:n 2 momentin mukaisesti päättää. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Talousvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on ryhmäpuheenvuorokierros 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2002

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Viime perjantaina pidetyssä istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 131/2/2002

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2002

7) Hallituksen esitys vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 247/2002 vp

Hallituksen esitystä n:o 199/2002 vp vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi täydentävä hallituksen esitys n:o 247/2002 vp lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

8) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Asetus  A 1/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Asetus  A 2/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Asetus  A 3/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen