Täysistunnon pöytäkirja 132/2004 vp

PTK 132/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

132. PERJANTAINA 3. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.12. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 3. päivänä joulukuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 254—260/2004 vp, joista hallituksen esitys n:o 255 on esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 7. päivänä joulukuuta kello 12.

__________

Hallituksen esityksen n:o 145 peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 3. päivänä joulukuuta 2004 peruuttanut 14. päivänä syyskuuta 2004 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 145/2004 vp vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava, joten edellä mainitun hallituksen esityksen käsittely lopetetaan. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi valtiovarainvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 703, 706, 708, 727, 731—735, 737—740, 743—760, 762—779, 781, 782, 784, 786—790, 792—797, 801, 804/2004 vp.

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta juhlajumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, 11. päivänä marraskuuta 2004

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa maanantaina, 6. päivänä joulukuuta 2004 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Maija Lähteenmäki

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 11 november 2004

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsmännen statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag måndagen, den 6 december 2004 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Maija Lähteenmäki

Klädsel: Mörk kostym"

Ensimmäinen varapuhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle ensi maanantaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 131/4/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

114 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, jolloin myös yrittäjät voisivat vähentää arvonlisäveron matkailuperävaunuista, joita käytetään ainoastaan työssä.

Bjarne  Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 131/5/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

11 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että double cab -autoja ei luokiteltaisi kaksikäyttöautoiksi.

Bjarne  Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

69 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 239/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 249/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 252/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen