Täysistunnon pöytäkirja 133/2002 vp

PTK 133/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. KESKIVIIKKONA 13. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Ola Rosendahl /r
 • Arto Seppälä /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.11. edustajat

 • Kari Kantalainen /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok

13. ja 14.11. edustajat

 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Ilkka Taipale /sd

13.—15.11. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.11. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Saara Karhu /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2002 vp

Äänestys

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtion omistajapolitiikkaa ja Soneraa koskevasta valtioneuvoston tiedonannosta.

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietinnössään n:o 21 ehdottama perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuoto, jonka lopullisesta sisällöstä eduskunta työjärjestyksen 23 §:n 2 momentin mukaisesti päättää. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/1/2002

Keskustelussa on ed. Rantakangas ed. Kiviniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Ottaen huomioon valtioenemmistöisen Sonera Oyj:n tekemän erittäin merkittävän riskisijoituksen Saksan umts-lupaan valtioneuvoston sekä erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön harjoittamaa valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta ei voida pitää valtioneuvoston oman periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan eikä vakiintuneen johtamiskulttuurin mukaisena. Sen johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Kankaanniemi on ed. Vistbackan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta toteaa, että Soneran hallitus on toiminut taitamattomasti yhtiön Saksan umts-toimilupien hankinnan osalta, että liikenne- ja viestintäministeriö ja hallintoneuvoston puheenjohtaja eivät ole hoitaneet valvontatehtäväänsä riittävällä huolellisuudella ja että pääministeri Lipposen hallitus on laiminlyönyt tehtävänsä valtion omaisuuden hoidossa Soneran umts-kaupoissa ja näin osaltaan aiheuttanut mittavat taloudelliset menetykset, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Rantakankaan ja ed. Kankaanniemen ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta ehdotuksesta talousvaliokunnan mietinnössään ehdottamaa sanamuotoa vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ja ed. Rantakankaan ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Rantakankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 44 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt talousvaliokunnan mietintöön sisältyvän ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 11. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/6/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

26 §

Keskustelu:

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan tähän muotoilua, joka velvoittaa eri viranomaiset enemmän liikenneturvallisuuslähtökohdista toimimaan metsästykseen liittyvissä päätöksissä, eli 26 §:ää vastalauseen 2 mukaisessa muodossa.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rajamäki ed. Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rajamäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

59 § hyväksytään keskustelutta.

59 a §

Keskustelu:

Matti Kangas /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kangas ed. E. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

62 ja 65 § hyväksytään keskustelutta.

66 §

Keskustelu:

Seppo Lahtela /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että 66 §:n 3 momentti hyväksyttäisiin näin kuuluvana: "Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen toimikausi alkaa valintakokousta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos hallituksen jäsen tai jäsenen henkilökohtainen varajäsen eroaa tai pysyvästi estyy tehtäväänsä hoitamasta, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen tai henkilökohtainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi."

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Seppo Lahtelan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. S. Lahtela ed. Oinosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. S. Lahtelan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

70 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Euroopan unionin laajentuminen ja tulevaisuus

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 16/2002 vp (Esko Aho /kesk ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on ajankohtaiskeskustelu Euroopan unionin laajentumisesta ja tulevaisuudesta.

Esittelypuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Esko Aho ja pääministeri Lipponen. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Esittelypuheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Lisäksi puhemies myöntää enintään 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja harkintansa mukaan.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 23/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi aravalain 12 §:n muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2002 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

23) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2002 vp (Klaus Bremer /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 24/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 67/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

29) Lakialoite laiksi ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 99/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 55, 108/2000 vp, 75, 87, 123/2001 vp, 94, 95/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 188, 265/2001 vp, 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio