Täysistunnon pöytäkirja 133/2004 vp

PTK 133/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. PERJANTAINA 3. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Satu Taiveaho /sd
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 255/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Päiväjärjestyksen 1) asiana oleva hallituksen esitys n:o 255 vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen toisesta täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

  Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—4), 10) ja 11) asiasta.

  Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  2) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005—2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 256/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  3) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 257/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 260/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  5) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 186/2004 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 193/2004 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  7) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 234/2004 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  8) Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 163/2004 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2004 vp

  Lakialoite  LA 105/2003 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  9) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 237/2004 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  10) Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 138/2004 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  11) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 139/2004 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  12) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 202/2004 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2004 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  13) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 245/2004 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2004 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  14) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 246/2004 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2004 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  15) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 221/2004 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2004 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  16) Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 223/2004 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2004 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

  Täysistunto lopetetaan kello 17.35.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Jarmo Vuorinen

  ​​​​