Täysistunnon pöytäkirja 133/2005 vp

PTK 133/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. TORSTAINA 8. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Maija Perho /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.12. edustajat

 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

8. ja 9.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Timo Seppälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.12. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.12. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok

8. ja 9.12. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

2) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2005 vp

Lakialoite  LA 104/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/20/2005

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 2 sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2005 vp

Lakialoite  LA 104, 148/2004 vp, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/21/2005

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 2 sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/29/2005

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 70 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 33.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 91, 98/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/5/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Virpa Puisto ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 91 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi hallintovaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Puiston ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 75 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 34 .

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi hallintovaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

3 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 3 §:n 1 momentin 4 kohta poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus opetustoimessa säilyy nykyisellään.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kurvisen ehdotusta.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan myös ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 § hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 6 §:n 1 momentti poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8—10 § hyväksytään keskustelutta.

11 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 11 § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että liikenteen taajamalisää ei muuteta siten, että kuntia rangaistaan taajamissa asuvien määrän kasvamisesta.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

12 a §

Keskustelu:

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 12 a § saa vastalauseessa 2 esitetyn muodon.

Rosa  Meriläinen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kasvin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jyrki Kasvi ed. Rosa Meriläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kasvin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13, 16 ja 27 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

11, 12, 15 ja 15 a § hyväksytään keskustelutta.

15 b §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 15 b § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että lastensuojelukerrointa ei oteta käyttöön, vaan nykyinen kustannustentasausjärjestelmä säilytetään.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16, 16 a, 16 b, 18 ja 18 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 4. lakiehdotus

1, 9—11, 14 ja 16 § hyväksytään keskustelutta.

17 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 17 § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että pienien koulujen säilymistä edistävää kouluverkkotekijää ei muuteta.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen hyvää esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 18 § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että lukioitten yksikköhinnat lasketaan edelleen kahden vuoden välein.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

19 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 19 § poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

20 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 20 § poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

21 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 21 § poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

23, 23 b, 24, 24 a, 28, 31 ja 43 § hyväksytään keskustelutta.

44 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 44 § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu todellisiin oppilasmääriin.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

45 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Esitän, että 45 § poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

46, 47 a, 49, 54 ja 57 b, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät 5.—10. lakiehdotus

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 25. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/6/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—6 § hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa. Tämä tarkoittaa, että rahankeräyslupaa eivät voi saada valtio, kunta ja kuntayhtymä, eli tältä osin se myönnettäisiin evankelisluterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle ja niiden seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Kärkkäinen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kärkkäisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8—33 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 16. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/8/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Sirnön ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko, 4—12 § ja 4 §:n edellä oleva väliotsikko, 13—17 § ja 13 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 18 § ja sen edellä oleva väliotsikko ja 2 luvun otsikko sekä 19 § hyväksytään keskustelutta.

20 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

21—23 § ja 3 luvun otsikko, 24—30 § ja 4 luvun otsikko, 31 ja 32 § ja 5 luvun otsikko, 33—37 § ja 6 luvun otsikko, 38—43 § ja 7 luvun otsikko sekä 44—48 § hyväksytään keskustelutta.

49 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon.

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön tekemää esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Petri Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

50 § ja 8 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/14/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

2, 9 ja 10 § hyväksytään keskustelutta.

11 §

Keskustelu:

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 11 § saa vastalauseessa olevan muodon, mikä merkitsee sitä, että valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen, esimerkiksi näiden, yksikköhinnat lasketaan joka toinen vuosi.

Unto Valpas /vas:

Herra puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kaarina Dromberg ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Drombergin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 a §

Keskustelu:

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 11 a § saa vastalauseessa olevan muodon.

Unto Valpas /vas:

Herra puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kaarina Dromberg ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Drombergin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

12, 13 ja 13 a ja 18 a § hyväksytään keskustelutta.

21 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa olevan muodon eli että 4 momentti poistetaan.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Marja Tiuran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

21 a ja 21 b § ja 6 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 132/15/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

19 § hyväksytään keskustelutta.

37 a §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan 37 a §:n poistamista.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 24 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun otsikko sekä 41, 43, 45 ja 52 § hyväksytään keskustelutta.

54 a §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 54 a § poistetaan, jolloin nikotiinivalmisteita ei myydä kioskeissa, huoltoasemilla eikä päivittäistavarakaupoissa.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 25 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

54 b §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 54 b § poistetaan samasta syystä.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 26 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

54 c §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan 54 c §:n poistamista.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 27 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

54 d §

Keskustelu:

Sirpa  Asko-Seljavaara  /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 54 d §:n poistamista.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 28 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

54 e §

Keskustelu:

Sirpa  Asko-Seljavaara  /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 54 e §:n poistamista.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 29 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

54 a §:n edellä oleva väliotsikko ja 56 § hyväksytään keskustelutta.

57 b §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 57 b §:n 1 ja 2 momentti poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että analogiapatenttilääkevalmisteet säilyvät lääkevaihdon piirissä.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Erkki Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 30 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

57 c §

Keskustelu:

Erkki  Virtanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Samasta syystä esitän kyseisen pykälän poistettavaksi.

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Erkki Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 31 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

57 d §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kerta vielä kiellon päälle: eiköhän poisteta tämäkin.

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Osmo Soininvaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Erkki Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 32 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

58, 60, 62, 64, 67, 88 a ja 102 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 68, 69/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoa 11 koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.00. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

11) Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2005 vp

Lakialoite  LA 86, 87/2004 vp, 6, 21, 38, 67/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 27, 37/2004 vp, 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2005 vp

Lakialoite  LA 91/2004 vp, 117/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 80, 101/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2005 vp

Lakialoite  LA 44, 51/2003 vp, 28, 89, 131/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna perjantaina pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.25.

Täysistunto lopetetaan kello 18.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen