Täysistunnon pöytäkirja 138/2002 vp

PTK 138/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. KESKIVIIKKONA 20. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Kalervo Kummola /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Katri Komi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Saarinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.11. edustaja

 • Paavo Lipponen /sd

20. ja 21.11. edustajat

 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Kari Urpilainen /sd

20.—22.11. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.11. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Pehr Löv /r
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

20.—22.11. edustaja

 • Leena-Kaisa Harkimo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Verotuksen kehittäminen

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 11/2002 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu verotuksen kehittämisestä.

Esittelypuheenvuoron asiasta käyttää ed. Ala-Nissilä. Sen jälkeen seuraa valtioneuvoston jäsenen ministeri Niinistön puheenvuoro. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Lisäksi puhemies myöntää enintään 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja harkintansa mukaan.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 199, 247/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2002 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 22—31/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30.

Asian käsittelyssä noudatetaan viime istunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 141/1/2002

3) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 111/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 141/2/2002

4) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 121—125, 153/2000 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys rajat ylittävän televisiotoiminnan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi rajat ylittävän eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamiseksi annetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 15/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 26/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​