Täysistunnon pöytäkirja 139/2001 vp

PTK 139/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

139. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.11. edustaja

 • Martti Tiuri /kok

27.—30.11. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.11. edustaja

 • Ulla Juurola /sd

27.—30.11. edustaja

 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.11. edustajat

 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd

27.—29.11. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 22. päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 80—82/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 80 osalta liikennevaliokunnan,

asian U 81 osalta talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä

asian U 82 osalta valtiovarainvaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 23. päivänä kuluvaa marraskuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 245—261/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan oikeusasiamiehen vaali. Oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2002 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2005.

Edustajille on jaettu yhteenveto tehtävään ilmoittautuneista sekä ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista.

Ilmoitetaan, että oikeustieteen tohtori Kaarina Buure-Hägglund on 16. päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä peruuttanut ilmoittautumisensa tehtävään.

Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan näin ollen umpilipuin ja noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Andersson, Kalli, Turtiainen ja Wideroos.

Vaalitoimitus alkaa.

__________

Ed. Jaakonsaari merkitään läsnä olevaksi.

__________

Puhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä on ääniä saanut Paunio 170 ääntä. Lisäksi on jätetty 5 tyhjää äänestyslippua sekä 3 äänestyslippua, joihin on merkitty nimi Buure-Hägglund, mutta kun tämän niminen henkilö on peruuttanut ilmoittautumisensa tehtävään, on sanotut liput hylätty. Vielä on jätetty äänestyslippu, johon on merkitty nimi Liisa Mariapori, mutta kun mainittu henkilö ei täytä perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaista kelpoisuusehtoa, on sanottu lippu hylätty.

Puhemies:

Kun apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on saanut enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2002 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2005.

Puhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Lasten ja lapsiperheiden aseman parantaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 3/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Karpelan ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 3 lasten ja lapsiperheiden aseman parantamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Karpelan puheenvuoron sekä ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämiseksi valiokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/1/2001

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2001 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 177/2001 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177, 204/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2001 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 71—76/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle eduskunnan työtilanne huomioon ottaen tänään keskiviikkona kello 15 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle tänään keskiviikkona kello 15 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sitten esitellään tulot osastoittain ja luvuittain ja sen jälkeen mietinnön Yhteenveto-osassa oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvion nimikkeen muuttamista kolmanneksi lisätalousarvioksi, neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä viides ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka tai luku esitellään, ja käsitellään asianomaisella kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan tänään keskiviikkona kello 12.00 mennessä. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että myös päiväjärjestyksen 5)—13) asia pannaan pöydälle eduskunnan työtilanne huomioon ottaen tänään keskiviikkona pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2001 vp

Lakialoite  LA 105/1999 vp, 63/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2001 vp

Lakialoite  LA 121/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 161, 214/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2001 vp

Lakialoite  LA 33/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 28. päivänä marraskuuta kello 1.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen