Täysistunnon pöytäkirja 140/2002 vp

PTK 140/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

140. TORSTAINA 21. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Sulo Aittoniemi /alk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.11. edustajat

 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

21. ja 22.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Huotari /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.11. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.11. edustajat

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

21. ja 22.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 26/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 17/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 18/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2002 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2002 vp (Pekka Ravi /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​