Täysistunnon pöytäkirja 140/2004 vp

PTK 140/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

140. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Jouko Laxell /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15. ja 16.12. edustaja

 • Pirkko Peltomo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.12. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr

__________

Hallituksen esityksen n:o 240 peruuttaminen

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 14. päivänä joulukuuta 2004 peruuttanut 19. päivänä marraskuuta 2004 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 240/2004 vp laiksi väylämaksulain muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 14. päivänä joulukuuta 2004 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 96—110/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151, 244, 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna torstaina pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomenna torstaina pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu talousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu. Mikäli muutosehdotus on talousarvioaloitteen mukainen, käyttötarkoitukseksi riittää talousarvioaloitteen nimike.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 12.00.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu. Sen jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioehdotuksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti nopeatahtisena keskusteluna siten, että ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 15 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kanslioista.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää torstaista 16.12.2004 kello 9.00 alkaen keskuskansliasta. Ennen pääluokkaa koskevan yleiskeskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna siten, että valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajien esittelypuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 7 minuuttia.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.

Täysistunto keskeytetään kello 12.12.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 20/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 20.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 261/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) ja 7) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

__________

6) Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 262/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

7) Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 263/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

8) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 264/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 265/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 266/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki työehtosopimuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

14) Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2004 vp (Eero Reijonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

15) Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2004 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

16) Laki säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

17) Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 146/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 19.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen