Täysistunnon pöytäkirja 158/2002 vp

PTK 158/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

158. LAUANTAINA 7. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Ville Itälä /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysloman vuoksi:

7.12. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2002 vp

Lakialoite  LA 170, 179/1999 vp, 67/2000 vp, 109, 135/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime torstaina pidetyssä kolmannessa istunnossa.

PTK 156/1/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Sinnemäki ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Sinnemäen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 14.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

2 ja 5—7 §, 8 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 8 a § ja sen edellä oleva väliotsikko, 9, 10, 12, 15—17 ja 21 §, lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

2, 9 ja 10 b § hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Keskustelu:

Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko poistetaan, jolloin ei hyväksyttäisi liikennepolttonesteiden epäoikeudenmukaista veronkorotusta.

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 57 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 14.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2002 vp

Lakialoite  LA 118/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 131/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime torstaina pidetyssä kolmannessa istunnossa.

PTK 156/2/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2 §

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa, jolloin totopelien tuotto määriteltäisiin samalla tavalla kuin muidenkin rahapelien tuotto, kuten muun muassa Kilpailuvirastokin lausunnossaan edellytti.

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 65 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 15.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 §

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa, jolloin raha-automaattitoiminnan arpajaisveroa ei korotettaisi, kuten ed. Puistokin on esittänyt.

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta, koska sen seurauksena enemmän Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa jää käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta kokoontuu välittömästi tämän istunnon päätyttyä. Kokous jatkuu vielä noin tunnin talousarvioesitysmietinnön käsittelynä.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 11.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen