Täysistunnon pöytäkirja 158/2010 vp

PTK 158/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

158. PERJANTAINA 18. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Matti Kauppila /vas
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd (s)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1111, 1116, 1118, 1121—1124, 1128, 1133, 1134, 1136, 1139/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Pääministeri Mari Kiviniemi ja ministerit Jyrki Katainen, Mauri Pekkarinen, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Anu Vehviläinen, Anne Holmlund, Astrid Thors, Jan Vapaavuori, Alexander Stubb, Anni Sinnemäki ja Juha Rehula ovat 17.2.2011 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 5/2010 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Tuottava ja uudistuva Suomi — Digitaalinen agenda vuosille 2011—2020

Äänestys

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 10 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 157/2/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Pietari Jääskeläisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi perustelut mietinnön mukaisina äänin

jaa 159, ei 11; poissa 29.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytetään alkavan suuren valiokunnan kokouksen vuoksi.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 159/3/2010

3) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 317/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 39/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 293/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 32/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 22.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen