Täysistunnon pöytäkirja 158/2014 vp

PTK 158/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

158. PERJANTAINA 20. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 19.2.2015 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 15—19, 47—53/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuus

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Tuomo Puumalan ym. välikysymyksestä tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 18.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 156/1/2012

Keskustelussa on Tuomo Puumala Ritva Elomaan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

"Eduskunta katsoo, että hallituksen toimet ovat vaarantaneet koulutuksen tasa-arvon ja heikentäneet laadukkaaseen koulutukseen ja korkeaan osaamiseen perustuvaa Suomen menestystä sekä saattaneet epämääräisillä esityksillään koulutuksen kentän hämmennyksen tilaan. Tämän vuoksi eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on eduskunta antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 98, ei 87; poissa 14.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 244/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 308/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2014 vp

Lakialoite  LA 91/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 157/5/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 36 b §

Anna Kontula /vas:

Arvoisa puhemies! Teen edustajille pöydille jaetun mukaisen muutosehdotuksen.

Katja Hänninen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anna Kontula on Katja Hännisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Osa haettavista opiskelupaikoista voidaan varata henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Yliopiston tulee tällöin turvata asianmukaiset hakeutumismahdollisuudet myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanottaneille henkilöille. Yliopiston tulee huolehtia siitä, että näihin eri hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta kohtuuttoman erilaisiksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon eri henkilöryhmiin kuuluvien osuus kaikista hakijoista, mahdollisuus siirtyä opintoihin muutoin kuin yhteishaun kautta sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen.

Yhteishaussa käytetään opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintarekisteriä. Yhteishaun toimittamisesta ja siihen liittyvistä menettelyistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anna Kontulan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 36 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 171, ei 13; poissa 15.

( Ään. 2 )

2. lakiehdotuksen 28 b §

Anna Kontula /vas:

Arvoisa puhemies! Teen edustajille pöydille jaetun mukaisen muutosehdotuksen.

Katja Hänninen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anna Kontula on Katja Hännisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Osa haettavista opiskelupaikoista voidaan varata niille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ammattikorkeakoulun tulee tällöin turvata asianmukaiset hakeutumismahdollisuudet myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanottaneille henkilöille. Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että näihin eri hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta kohtuuttoman erilaisiksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon eri henkilöryhmiin kuuluvien osuus kaikista hakijoista, mahdollisuus siirtyä opintoihin muutoin kuin yhteishaun kautta sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen. Yhteishaussa käytetään opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintarekisteriä. Yhteishaun toimittamisesta ja siihen liittyvistä menettelyistä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anna Kontulan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 28 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 169, ei 13; poissa 17.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 304/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 155/11/2014

Keskustelussa on Ritva Elomaa Kimmo Kivelän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 98, ei 86; poissa 15.

( Ään. 4 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 330/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 155/13/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Arja Juvosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 46; poissa 16.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 347/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 155/15/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Arja Juvosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34; poissa 16.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 34; poissa 18.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34; poissa 16.

( Ään. 8 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 336/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 155/19/2014

Keskustelussa on Eero Reijonen Ari Torniaisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Janne Sankelo on Pauli Kiurun kannattamana tehnyt seuraavat lausumaehdotukset:

1. "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet tuen myöntämiseen osana maatilatalouden perusparannusavustusjärjestelmää maatilatalouden suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon liittyvien laajarunkoisten rakennusten perusparannustoimien arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tilanteissa, joissa kustannus muodostuisi yksittäisen maaseutuelinkeinonharjoittajan toimeentulon kannalta kohtuuttomaksi."

2. "Hallitus seuraa laista aiheutuvien arviointikustannusten kohtuullisuutta suhteessa maatalouden kannattavuuteen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi, mikäli kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

jaa 150, ei 30; poissa 19.

( Ään. 9 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Janne Sankelon ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi Janne Sankelon lausumaehdotuksen 1 äänin

jaa 14, ei 170; poissa 15.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Janne Sankelon ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi Janne Sankelon lausumaehdotuksen 2 äänin

jaa 12, ei 162, tyhjiä 4; poissa 21.

( Ään. 11 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kalata-loushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 353/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 159/9/2014

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 344/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain ja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 297/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 47/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 246/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 356/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 64/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 256/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 277/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 278/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 24.2.2015 kello 14.

Tämä istunto lopetetaan suuren valiokunnan kokouksen vuoksi, joka alkaa välittömästi tämän jälkeen.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen