Täysistunnon pöytäkirja 162/2014 vp

PTK 162/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

162. PERJANTAINA 27. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1048, 1049, 1065, 1068, 1073, 1074, 1076, 1087, 1089—1097, 1100, 1111, 1114, 1123/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 48/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 161/3/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 3 §

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseesta 1 ilmenevät pykälämuutos-ehdotukset.

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen.

Mika Raatikainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Hongiston tekemää ehdotusta.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kataisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto on Mika Raatikaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Reijo Hongiston ehdotus ja Elsi Kataisen ehdotus ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Reijo Hongiston ja Elsi Kataisen ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 116, ei 67; poissa 16.

( Ään. 1 )

1. lakiehdotuksen 12 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen pykälänpoistoesityksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kataisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 149, ei 29, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 2 )

2. lakiehdotuksen 106 a §

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseesta 1 ilmenevän pykälämuutosesityksen.

Mika Raatikainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Hongiston muutosehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto on Mika Raatikaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 106 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 116, ei 67; poissa 16.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 24.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 159/6/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 7 §

Aila Paloniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän muutosta vastalauseen 1 mukaisella tavalla.

Terhi Peltokorpi /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Aila Paloniemi on Terhi Peltokorven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Aila Paloniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 88; poissa 14.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi mietinnössä ehdotettujen uusien 2.—7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 244/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 308/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2014 vp

Lakialoite  LA 91/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 160/9/2014

Keskustelussa on Anna Kontula Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 173, ei 14; poissa 12.

( Ään. 5 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain ja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 297/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/2/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 356/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 64/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 355/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 320/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 360/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2014 vp

Lakialoite  LA 30/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 3.3.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen