Täysistunnon pöytäkirja 164/2002 vp

PTK 164/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

164. PERJANTAINA 13. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.12. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd

__________

Ed. Seppo Kanervan eduskuntaryhmä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Seppo Kanerva on tänään päivätyllä kirjeellään ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän on eronnut Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja että hän on tästä päivästä lukien liittynyt Keskustan eduskuntaryhmään.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä joulukuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 71, 72/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 71 osalta valtiovarainvaliokunnan ja

asian U 72 osalta valtiovarainvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 830, 891, 903, 920, 925, 926, 928, 939, 940, 953/2002 vp.

__________

Puhemiesten kulujen korvaukset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu edustajanpalkkiosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu valtiovarainvaliokunnan 12.12.2002 tekemä ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehille maksettavaksi korvaukseksi niistä kuluista, joita heillä on ollut vuoden 2002 valtiopäivien aikana.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2002 vp

Lakialoite  LA 16/2000 vp, 22, 93, 145/2001 vp, 103, 114, 149/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 244/2000 vp, 26/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 160/4/2002

Keskustelussa on ed. Puhjo ed. Tennilän kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 3 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2002 vp

Lakialoite  LA 150/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 246/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6.—10. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 160/8/2002

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Rauhalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että luottamusta vakuutusoikeuteen vahvistetaan turvaamalla sille riittävät henkilöstö- ja muut resurssit asioiden käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja että erityisesti työkyvyttömyyseläkettä koskevissa asioissa hakijan henkilökohtaisesti tutkineen lääkärin lausunnolle annetaan asianmukainen painoarvo ratkaisua tehtäessä."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6.—10. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien 5., 11. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy lakivaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä ed. Kankaanniemen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

Puhemies:

Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu talousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 17.12.2002 kello 13.00.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu. Sen jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisestä osasta ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioesityksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kautta. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, ja siinä etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää maanantaista 16.12.2002 kello 9.00 alkaen keskuskansliasta. Ennen pääluokkaa koskevan yleiskeskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna, ja nämä puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​