Täysistunnon pöytäkirja 172/2002 vp

PTK 172/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

172. PERJANTAINA 20. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 262—269/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Jatkettu ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40a/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40 a, josta ilmenee, että valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemiin päätöksiin.

Keskustelu:

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Valiokunta on tosiaan tässä niin sanotussa a-mietinnössä päättänyt yhtyä näihin kahteen lausumaan, jotka koskevat Senaatti-kiinteistöjä ja sotilasvammakorvauksia.

Keskustelu päättyy.

Merkitään, että valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla, ehdotukset 1—3 ja 5—22 mietinnön mukaisina ja ehdotus 4 muutettuna.

Merkitään, että eduskunta on hyväksynyt luvun 33.22 perustelujen kohdalla lausumaehdotuksen.

Merkitään, että eduskunta on yhtynyt valtiovarainvaliokunnan mietinnön n:o 40 kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen talousarvioaloitteiden n:ot 294, 449, 483, 490, 521, 536, 572, 591, 678, 712, 716, 732, 739, 912, 934, 1010, 1051, 1054, 1057, 1113, 1115, 1125, 1133, 1222, 1351, 1396, 1447 ja 1521/2002 vp hyväksymisestä.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön n:o 40 neljänteen ponteen sisältyvään ehdotukseen talousarvioaloitteiden n:ot 1—293, 295—448, 450—482, 484—489, 491—520, 522—535, 537—571, 573—590, 592—677, 679—711, 713—715, 717—731, 733—738, 740—911, 913—933, 935—1009, 1011—1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1058—1112, 1114, 1116—1124, 1126—1132, 1134—1221, 1223—1350, 1352—1395, 1397—1446, 1448—1520, 1522 ja 1523/2002 vp hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön viidenteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että talousarviota sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2003 alkaen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 7. päivänä tammikuuta 2003 kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​