Täysistunnon pöytäkirja 18/2008 vp

PTK 18/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. TIISTAINA 4. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Arja Karhuvaara /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Anneli Kiljunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.3. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

4.—7.3. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.3. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok

4. ja 5.3. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr

4.—24.3. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluodon ja varajäseneksi ed. Sampsa Katajan sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Johanna Karimäen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Anni Sinnemäen.

2) Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 § väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 19/1/2008

11) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​