Täysistunnon pöytäkirja 198/2002 vp

PTK 198/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

198. PERJANTAINA 7. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Helle /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.2. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.2. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Kalervo Kummola /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1054, 1073, 1078, 1080, 1081, 1084, 1094, 1098, 1102, 1106, 1107/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2002 vp

Lakialoite  LA 79/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 29. Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 197/1/2002

Yleiskeskustelun aikana on ed. Vehkaoja ed. Antvuoren kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään työjärjestyksen 53 §:n 2 momentin mukaisesti suureen valiokuntaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Ne, jotka haluavat jatkaa asian käsittelyä lakivaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestävät "jaa"; jos "ei" voittaa, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 86 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on päättänyt jatkaa asian käsittelyä lakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Puhemies:

Kun on tehty ehdotus asian pöydällepanosta ja ehdotusta on kannatettu, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaisesti pöydälle. Kehotan seuraavia puhujia käyttämään puheenvuoron pöydällepanon ajasta.

Henrik Lax /r:

Arvoisa puhemies! Minä ehdotan, että tämän istunnon jälkeen pidetään toinen istunto ja että asian käsittelyä jatketaan silloin.

Tero Rönni /sd:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Laxin ehdotusta.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Haatainen ed. Krohnin kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Ed. Lax on ed. Rönnin kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Ed. Laxin ehdotus "jaa", ed. Haataisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 43 jaa- ja 101 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 54.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Haataisen ehdotuksen, joten asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

2) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 57. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 154/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 200/2/2002

4) Hallituksen esitys hautaustoimilaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 26/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 40/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 94, 197/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2002 vp

Lakialoite  LA 95/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 193/2000 vp, 203, 280/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin n:ot 94 ja 197/2002 vp pohjautuvat lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin n:ot 94 ja 197/2002 vp pohjautuvat lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytetään kello 14.24.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

10) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Asetus  A 4/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 35/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 266/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus 6.11.2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 16.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio