Täysistunnon pöytäkirja 204/2002 vp

PTK 204/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

204. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 271/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2002 vp

  Lakialoite  LA 58/1999 vp, 19, 83, 148/2000 vp, 10, 179/2002 vp

  Toimenpidealoite  TPA 14, 181, 210/2000 vp, 186/2002 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottama, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 205/1/2002

  2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

  Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

  Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 59. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 205/5/2002

  3) Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 196/2002 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 162/2002 vp

  Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 27/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 205/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2002 vp

  Lakialoite  LA 99/2000 vp

  Toimenpidealoite  TPA 55/2000 vp, 83, 136/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  6) Vahvistamatta jääneenä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (HE 27/1999 vp)

  Yksi käsittely

  Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 3/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 6) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautuneita, tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä lakia rikoslain muuttamisesta, lakia yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja lakia ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 32, jossa lakivaliokunta ehdottaa, että

  laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta todetaan rauenneeksi ja että

  laki rikoslain muuttamisesta ja laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina.

  Lisäksi lakivaliokunta ehdottaa, että lain rikoslain muuttamisesta ja lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta voimaantulosäännöksiin tehdään teknisluontoiset muutokset.

  Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

  Eduskunta hyväksyy asian lakivaliokunnan mietinnön mukaisena, joten

  laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta todetaan rauenneeksi,

  laki rikoslain muuttamisesta ja laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina sekä

  lain rikoslain muuttamisesta voimaantulosäännökseen ja lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta voimaantulosäännöksen sisältävään 2 §:ään tehdään teknisluontoiset muutokset.

  Asian käsittely yhden käsittelyn asiana päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  7) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 45/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 33, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä.

  Keskustelua ei synny.

  Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  8) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 216/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2002 vp

  Lakialoite  LA 4, 28/1999 vp

  Toimenpidealoite  TPA 77/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. sekä 4.—12. lakiehdotus.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 205/2/2002

  9) Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2002 vp

  Lakialoite  LA 161/2002 vp

  Toimenpidealoite  TPA 115/2000 vp, 125/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Kun valiokunnan puheenjohtaja ed. Lindén ei voi käyttää esittelypuheenvuoroa sairastumisen takia, mietinnön esittelyn suorittaa varapuheenjohtaja ed. Gustafsson.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 205/3/2002

  10) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 218/2002 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  11) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2002 vp

  Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään.

  Eduskunnan työjärjestyksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  12) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 266/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  13) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 190/2002 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  14) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 99/2002 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  15) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

  Mietintöjen pöydällepano

  Kertomus  K 10/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 10.

  Täysistunto lopetetaan perjantaina 14. päivänä helmikuuta kello 2.42.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​