Täysistunnon pöytäkirja 23/2003 vp

PTK 23/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. PERJANTAINA 16. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.5. edustajat

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

19. ja 20.5. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tony Halme /ps
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

19.—21.5. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.5. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Ville Itälä /kok

19.—30.5. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Henrik Lax /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 3/2003 vp.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2002

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella kuluvan toukokuun 15. päivältä on eduskunnalle saapunut eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2002 (K 8/2003 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 15. päivänä toukokuuta 2003 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen, opetusministeri Tuula Haataisen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen ilmoittamat muutokset heidän 24. päivänä huhtikuuta 2003 antamiinsa selvityksiin.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättäminen

Välikysymys  VK 1/2003 vp

Äänestys

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Zyskowiczin ym. välikysymyksestä n:o 1 hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättämisestä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 21/3/2003

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Ben Zyskowicz ed. Outi Ojalan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta toteaa, että hallitus julkistaessaan hallitusohjelmansa salasi ohjelmaan asiallisesti kuuluvan ja sen sisältöä merkittävästi täsmentävän liiteasiakirjan, jonka koko olemassaolon hallitus lisäksi aluksi kiisti, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Zyskowiczin ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 72 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi valmiuslain muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 2/2003 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 2) asia. Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1.

Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan, jonka kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään lakiehdotuksesta, joka perustuslain 73 §:n mukaan on nyt hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jos siis vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä, on se hyväksytty, mutta muussa tapauksessa lakiehdotus on hylätty.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen