Täysistunnon pöytäkirja 23/2006 vp

PTK 23/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. TIISTAINA 14. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Eva Biaudet /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.3. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

14. ja 15.3. edustaja

 • Maija Perho /kok

14.—17.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.3.—13.4. edustaja

 • Tony Halme /ps

14.3. edustaja

 • Eva Biaudet /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.3. edustajat

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Virpa Puisto /sd
 • Satu Taiveaho /sd

14. ja 15.3. edustajat

 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 9. päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 11, 12/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 11 osalta talousvaliokunnan sekä

asian U 12 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtiovarainvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Jyri Häkämies vapautusta valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 15. päivänä maaliskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Jyri Häkämies vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 21. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on perustuslakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että perustuslakivaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Johannes Koskinen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Jyri Häkämies.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Työministeri Filatovin esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2003 vp, 24, 66, 127/2004 vp, 31/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. ja 5. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 24/2/2006

7) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen