Täysistunnon pöytäkirja 24/2006 vp

PTK 24/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. KESKIVIIKKONA 15. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Valto Koski /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.3. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

15. ja 16.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.3. edustaja

 • Eva Biaudet /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Jouko Skinnari /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valtiovarainvaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Tuija Nurmi ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jyri Häkämies.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2003 vp, 24, 66, 127/2004 vp, 31/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. ja 5. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 23/6/2006

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Petri Salon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti, miten eläkeläisten ostovoiman kehitys ja toimeentulo voidaan jatkossa turvata, ja tuo tarvittavat esitykset eduskunnan käsittelyyn viimeistään syyskuussa 2006."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Akaan-Penttilän lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilä ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään nyt ja sitä jatketaan tänään sen jälkeen, kun päiväjärjestyksen 4) asia on ensin puhuttu loppuun.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista — Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään hallintovaliokunnan mietintö n:o 2 valtioneuvoston keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita koskevasta selonteosta.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 25/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2006 vp

Puhemies:

Jatketaan päiväjärjestyksen 3) asian käsittelyä. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 25/2/2006

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen