Täysistunnon pöytäkirja 26/2004 vp

PTK 26/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TIISTAINA 16. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tapani Mäkinen /kok
 • Maija Rask /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15. ja 16.3. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

16.3. edustajat

 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

16. ja 17.3. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas

16.—19.3. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.—19.3. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.3. edustaja

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä maaliskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 17—19/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 17 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asioiden U 18 ja 19 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2004 vp

Lakialoite  LA 4/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1. Viime perjantaina pidetyssä istunnossa yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin.

PTK 25/3/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osa-omistusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen