Täysistunnon pöytäkirja 27/2001 vp

PTK 27/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. PERJANTAINA 16. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.—21.3. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /skl
 • Kalevi Olin /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok

19.—22.3. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

16.3. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

16.—27.3. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.3. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan maaliskuun 15. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kansallisesta ilmastostrategiasta (VNS 1/2001 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko pannaan pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tiistaina 27. päivänä maaliskuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tiistaina 27. päivänä maaliskuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 1053, 1060/2000 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kansalaisten toimeentulon turvaaminen

Välikysymys  VK 1/2001 vp

Äänestys

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Pekkarisen ym. välikysymyksestä n:o 1, joka koskee kansalaisten toimeentulon turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Pekkarinen ed. L. Hiltusen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen opposition välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallitus ei aio ryhtyä välittömiin ja riittäviin toimiin työttömyyden peruspäivärahan ja työmarkkinatuen sekä pienimpien sairaus- ja äitiyspäivärahojen tason nostamiseksi eikä lapsiperheiden ja sosiaaliturvan väliinputoajien aseman tuntuvaksi parantamiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Pekkarisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen