Täysistunnon pöytäkirja 29/2003 vp

PTK 29/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.5. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.5. edustaja

 • Ville Itälä /kok

2. ja 3.6. edustaja

 • Minna Sirnö /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi ed. Aulis Ranta-Muotio /kesk.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Kansaneläkelaitoksen varavaltuutetuksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti

Kansaneläkelaitoksen varavaltuutetuksi ed. Esa Lahtela /sd.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys rataverolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2003 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 3. päivänä kesäkuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio