Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.54) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.54—18.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk (16.16)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Hannakaisa Heikkinen pyytää vapautusta lakivaliokunnan varajäsenyydestä, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 20.4.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen ja 55 muuta edustajaa ovat 15.4.2010 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon tason turvaamisesta (VK 2/2010 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Räsäselle välikysymyksen esittämistä varten.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Reumasairaala on kehittynyt toiminnan käynnistymisvuodestaan 1951 lähtien reumatautien vaativan erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen, koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskukseksi. Sairaalan ansiosta suomalainen reuman hoidon taso on ollut maailman huippua. Reumasäätiön sairaala on saanut jo vuonna 2005 laatupalkintokilpailussa Recognised for Excellence in Europe -tunnustuksen toimintansa ja tulostensa erinomaisuudesta ensimmäisenä sairaalana Suomessa.

Erityisen tärkeä sairaala on ollut reumalasten hoidossa. Reumasairaala on myös tunnettu taitavasta reumaortopediasta vaikeissa taudin muodoissa. Onnistunut reumaleikkaus voi palauttaa potilaan täysin työkykyiseksi, kun taas puutteellisella ammattitaidolla tehty reumaleikkaus aiheuttaa työ- ja toimintakyvyttömyyttä, inhimillisiä kärsimyksiä ja suuria kuluja yhteiskunnalle.

Reuman sairaalan ajautuminen konkurssiin on kansallinen häpeä ja suuri menetys vaativaa erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvitseville potilaille. Heinolan kannalta se merkitsee useiden satojen työpaikkojen menetystä jo entuudestaan korkean työttömyyden alueella.

Hallituksen päättämättömyyttä osoittaa se, ettei se tehnyt mitään konkurssin estämiseksi ja Reumasairaalan toiminnan jatkamiseksi. Ministeriössä oltiin tietoisia sairaalan vaikeuksista jo useita vuosia. Viime vaiheessa konkurssi olisi ollut vältettävissä kahden miljoonan euron lisärahoituksella. Sen avulla olisi saatu aikalisä, jonka avulla olisi voitu turvata hoidon piirissä olevien potilaiden kuntoutus ja hoito sekä miettiä pysyvämpiä ratkaisuja sairaalan osaamisen säilyttämiseksi. Vuoden 2010 aikana olisi tehty valtakunnallinen kokonaissuunnitelma, jossa olisi huomioitu reumapotilaiden vapaus valita hoitopaikkansa Suomessa sekä reumaortopedian keskittäminen muutamiin yliopistollisiin sairaaloihin sekä Reumasairaalaan. Nyt kuviteltiin, että asiat saadaan organisoiduiksi yön yli.

Jo useiden vuosien ajan sairaanhoitopiireillä on ollut talousvaikeuksia, jotka johtuvat suurelta osin leikkauksista kuntien valtionosuuksiin. Sairaanhoitopiirit ovat vähentäneet potilaiden lähettämistä Reumasairaalaan. Vain harvat potilaat ovat jaksaneet käydä kaikki valitusasteet läpi ja saaneet maksusitoumuksen Reumalle. Tätä voi kaikella syyllä pitää täysin epäinhimillisenä kohteluna ja potilaiden "kyykyttämisenä".

Reumasairaala on ollut myös johtava reumapotilaiden kuntoutuslaitos. Kela on vähentänyt reumapotilaiden kuntoutusta Reumasairaalassa. Kela on keskittänyt lapsipotilaiden kuntoutuksen Reumasairaalaan. Aikuispotilaiden osalta Kelaa sitovat kilpailutus- ja hankintalait. Tämän seurauksena Reumasairaala on menettänyt osan Kelan kuntoutuksesta muille hoitaville kuntoutusyksiköille.

Parasta kuntoutusta vakavasti sairaalle reumapotilaalle on reumaortopedinen leikkaus, joka mahdollistaa liikkumisen. Nyt Suomessa reumapotilaalle annettava kuntoutus erotetaan omiin laitoksiin kauaksi reumaortopedisiä leikkauksia tekevistä sairaaloista. Se, mikä oli jo keskitetty Reumasairaalaan, pirstaloidaan moniin yksiköihin.

Hallitus olisi voinut hyvissä ajoin asetuksin vahvemmin ohjeistaa vaativan hoidon keskittämistä Reumasairaalaan.

Hallituksen taholta on vakuutettu, että reumapotilaat kyetään jatkossa hoitamaan eri keskussairaaloissa. Sairaalan alasajo on kuitenkin ollut hallitsematonta. Konkurssipäätöksen jälkeen niin potilaat kuin lääkäritkin ovat olleet täysin epätietoisia siitä, kuka jatkossa hoitaa vaativan laitoskuntoutuksen, lääkehoidot tai sovitut leikkaukset. Varmasti osa Reumasairaalan osaajista siirtyykin sairaanhoitopiireihin hoitamaan reumapotilaita. Mutta osa huippuosaajista voi siirtyä myös yksityissairaaloihin, jolloin hoidon saaminen riippuu potilaan varallisuudesta. Hallitus ei anna arvoa vaativan terveydenhuollon osaamiskeskittymälle. Tämä on merkillistä, sillä erityistä osaamista vaativien hoitojen keskittäminen mainitaan sekä hallitusohjelmassa että hallituksen puolivälikatsauksessa.

Asia on keskeinen osa myös Paras-hanketta. Erityisen vaativassa hoidossa osaaminen on luonnollisesti sitä parempaa, mitä enemmän potilaita hoidetaan. Osaamiskeskuksessa hoidon korkea taso kehittyy moniammatillisen yhteistyön kautta ja siirtyy nuoremmille lääkäreille ja hoitajille huippuosaajien opastuksella. Jos hoito hajautetaan useampaan yksikköön, on hoidon tason lasku väistämätöntä. Vaikeaa reumaa sairastavien potilaiden leikkaukset ovat niin vaativia, että niiden keskittäminen olisi edelleen välttämätöntä.

Reumasairaalan toimintatapa on ollut potilaiden tarpeista lähtevä, heidät ja heidän perheensä kokonaisvaltaisesti huomioiva. Sen hoidoista on tehty kansainvälisesti arvostettua tutkimusta 60 vuoden ajan. Se on kouluttanut valtaosan Suomen reumaosaajista. Tällaisia osaamiskeskuksia pitäisi Suomessa olla myös muille sairausryhmille. Toimintamallina se olisi myös kansainvälisesti levitettävissä.

Reumasäätiön sairaalan häpeällinen lopettaminen koskettaa kipeästi reumapotilaita ja heidän omaisiaan. Tapauksella on kuitenkin laajempi terveyspoliittinen ennakkotapauksen luonne. Hallitus osoittaa saamattomuutta ja haluttomuutta turvata korkeatasoinen, kaikkien saatavilla oleva terveydenhoito.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että Reumasairaalan monialainen korkeatasoinen erikoissairaanhoito ja kuntoutus voi jatkua,

miten erityisesti lapsipotilaiden osalta aiotaan varmistaa, että lapset ja nuoret saavat samasta keskitetystä paikasta niin erikoissairaanhoitoa kuin myös Kelan maksamaa lasten ja nuorten kuntouttavaa hoitoa eri puolilla valtakuntaa ja

miten hallitus aikoo turvata jatkossa terveydenhuollon korkean osaamisen myös muiden erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden kohdalla?

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010

 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Palm /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tarja Filatov /sd"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

2) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 37/2/2010

Päätökset

1. lakiehdotus

1 luvun 7 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen poistoesityksen 1 luvun 7 §:n 16 kohdasta, jossa tämän lain ydinsisältöä, de minimiksen soveltamista tällä tavalla, että se heikentää kolmannen sektorin toimintoja, emme voi hyväksyä

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 86, ei 49; poissa 64.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 1 luvun otsikon, 2 luvun 2 §:n ja luvun otsikon, 3 luvun 2—6, 6 a ja 7—9 §:n ja luvun otsikon, 4 luvun 6 §:n ja luvun otsikon sekä 5 luvun 1—3 §:n mietinnön mukaisina.

5 luvun 4 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa, että työllistämissuunnitelma on myös viranomaista velvoittava.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 49; poissa 59.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 5 luvun 5 §:n ja luvun otsikon, 5 a luvun 1—5 §:n ja luvun otsikon, 6 luvun 14 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

7 luvun 1 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa, että yksinhuoltajien, etniseen vähemmistöön kuuluvien ja vahvasti sukupuolijakautuneilla aloilla työskentelevien asema paranee.

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Siltä varalta — mitä en usko — ettei ed. Mustajärven esitys tule hyväksyttyä, teen poistoesityksen vastalauseen 2 mukaisesti.

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Katja Taimelan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 47; poissa 57.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 1 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 98, ei 45; poissa 56.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 7 luvun 2 §:n mietinnön mukaisena.

7 luvun 3 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen esityksen, että nuorten palkkatuki ulotetaan 30-vuotiaisiin, jolloin se kattaa myös vastavalmistuneet nuoret.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 48; poissa 56.

( Ään. 5 )

7 luvun 5 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen esityksen.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 49; poissa 57.

( Ään. 6 )

7 luvun 9 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen esityksen.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 50; poissa 56.

( Ään. 7 )

7 luvun 11 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ja samalla luovun vastalauseen 2 mukaisesta esityksestä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 50; poissa 56.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 7 luvun otsikon ja 8 luvun 2, 3 ja 3 a §:n mietinnön mukaisina.

8 luvun 5 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 50; poissa 58.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 8 luvun otsikon ja II osan otsikon, 9 luvun 2, 4 ja 7 §:n ja luvun otsikon, 10 luvun 1 §:n ja luvun otsikon, 11 luvun 7 §:n ja luvun otsikon, 13 luvun 3 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

Voimaantulosäännös

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Vaikka tässä on useampia ehdotuksia, pidämme tarkoituksenmukaisena tehdä vastalauseen 2 mukaisen esityksen.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 90, ei 50; poissa 59.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 luvun 3, 5 ja 9 §:n ja 2 luvun 1, 1 a, 11, 14 ja 17 §:n mietinnön mukaisina.

2 luvun 18 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa 14 päivän karenssin puolittamista.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 18 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 71, ei 46; poissa 82.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun 18 a, 19, 20 ja 21 §:n ja luvun otsikon, 5 luvun 10 §:n ja luvun otsikon, 6 luvun 11 §:n ja luvun otsikon, 7 luvun 11 ja 12 §:n ja luvun otsikon, 8 luvun 2, 3, 4, 4 a, 6 ja 7 §:n ja luvun otsikon, 11 luvun 2 ja 4 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 3. ja 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 23.6.2010.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Jos tarvitsee kannattaa, niin kannatan.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Jacob Södermanin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

4) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—16/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Samalla ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 63/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 271/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 20.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen