Täysistunnon pöytäkirja 40/2003 vp

PTK 40/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. MAANANTAINA 16. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.6. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

16. ja 17.6. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk

16.—18.6. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.6. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2003 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—62/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 7 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain ja sen jälkeen mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista. Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan tänään kello 20:een mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

2) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 45/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen 45/2003 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/3/2003

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 46/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/4/2003

5) Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Lakialoite laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 56/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 56/2003 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2003 vp

Lakialoite  LA 2, 4, 8, 19, 58/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen ja lakialoitteisiin n:ot 2, 4, 8, 19 ja 58 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/5/2003

10) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 19) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

19) Ulkomaalaislaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2003 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

20) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 17.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen