Täysistunnon pöytäkirja 48/2003 vp

PTK 48/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Suvi Lindén /kok
 • __________

  ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

  1) Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

  Lähetekeskustelu

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2003 vp

  Puhemies:

  Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään tänään pidetyssä ensimmäisessä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin.

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Lisäksi muut valiokunnat voivat ulkoasiainvaliokunnan pyynnöstä antaa asiasta lausunnon.

  Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Pääministeri Vanhasen ja ulkoasiainministeri Tuomiojan esittelypuheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 15 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen pidettävien muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

  Keskustelu

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 49/1/2003

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  2) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 31/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  3) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 32/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

  4) Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 33/2003 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

  5) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 34/2003 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 35/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

  7) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 36/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  8) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 37/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  9) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

  Lähetekeskustelu

  Asetus  A 2/2003 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  __________

  Puhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

  Täysistunto lopetetaan kello 15.11.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen