Täysistunnon pöytäkirja 48/2009 vp

PTK 48/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. KESKIVIIKKONA 6. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Timo Soini /ps (15.07)
 • Pertti Salolainen /kok (15.32)
 • Suvi Lindén /kok (16.16)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.5. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.5. edustaja

 • Tarja Tallqvist /kd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

6.—8.5. edustaja

 • Petri Pihlajaniemi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 5.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 47/4/2009

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Hyväksyessään ympäristövaliokunnan mietinnön YmVM 3/2009 vp eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi kalastuslain ja luonnonsuojelulain nojalla toimenpiteisiin, jotka turvaavat saimaannorpan esiintymisalueella riittävän laajan 1 500 neliökilometrin verkkokalastuksen kieltoalueen 15.4. ja 30.6. väliseksi ajaksi lajin sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 91, ei 54; poissa 54.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki kunnallisen eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2009 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja vuokrauksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2009 vp (Markku Rossi /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 7.5.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen