Täysistunnon pöytäkirja 54/2006 vp

PTK 54/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. MAANANTAINA 15. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Mauri Salo /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mauri Salo /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Reijo Laitinen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.5. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Roger Jansson /r
 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

15. ja 16.5. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd

15.—19.5. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Ahti Vielma /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.5. edustaja

 • Saara Karhu /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.5. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

15. ja 16.5. edustaja

 • Mikko Elo /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 24, 25/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007—2011

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4 valtiontalouden kehyksiä vuosille 2007—2011 koskevasta valtioneuvoston selonteosta.

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen