Täysistunnon pöytäkirja 66/2002 vp

PTK 66/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. PERJANTAINA 24. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään läsnä oleviksi kaikki edustajat.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 71—74/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 4/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2002 vp

Puhemies:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, joka koskee valtioneuvoston periaatepäätöstä 17. päivältä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9.

PTK 65/1/2002

Eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Keskustelussa on ed. Ojala ehdottanut, että eduskunta kumoaa ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen ja että talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytään. Ed. Rosendahl on kannattanut ed. Ojalan ehdotusta periaatepäätöksen kumoamisen osalta ja ed. Huovinen lausumien hyväksymisen osalta.

Lisäksi on ed. Ojansuu ed. Gestrinin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valvoo, ettei Valtion eläkerahaston varoja investointien kautta käytetä mahdollisten uusien ydinvoimalaitosten rakentamisen rahoitukseen, koska tämä olisi luonteeltaan riski-investointi, ja että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi niin, ettei rahaston varoja voida käyttää kyseiseen tarkoitukseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotuksista on äänestettävä. Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti:

Ensin tehdään päätös talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, että valtioneuvoston periaatepäätös ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan.

Jos periaatepäätös jää voimaan, katsotaan myös talousvaliokunnan mietinnön toiseen ponteen sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytyiksi.

Jos periaatepäätös kumotaan, on päätettävä siitä, hylätäänkö talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta vai hyväksytäänkö ne ed. Ojalan ehdotuksen mukaisesti. Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvistä lausumaehdotuksista äänestetään samalla kertaa.

Lopuksi päätetään ed. Ojansuun erillisestä lausumaehdotuksesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään kaikkien äänestysten osalta, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys periaatepäätöksestä

Joka kannattaa talousvaliokunnan ehdotusta, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan, äänestää "jaa". Joka kannattaa ed. Ojalan ehdotusta, että periaatepäätös kumotaan, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 92 ei-ääntä.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että valtioneuvoston periaatepäätös ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan.

[Ed. Kerola antaa selityksen äänestyskäyttäytymisestään pöydällepanojen jälkeen.]

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta katsotaan hyväksytyn menettelytavan mukaisesti hyväksytyiksi.

Äänestys ed. Ojansuun lausumaehdotuksesta

Joka hyväksyy mietinnön, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Ojansuun lausumaehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 50 ei-ääntä, 5 tyhjää.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puhemies:

Eduskunta on siis päättänyt, että valtioneuvoston periatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Ainoa käsittely

Muu asia  M 5/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2002 vp

Puhemies:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2) asia, joka koskee valtioneuvoston periaatepäätöstä 17. päivältä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 10.

PTK 65/2/2002

Eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Eduskunta hyväksyy talousvaliokunnan mietintöön sisältyvän ehdotuksen, että valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna jää sellaisenaan voimaan.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Minä otaksun napinpainallukseni olleen korjattuna väärä. Painoin vihreää nappia päiväjärjestyksen 1) asian ensimmäisessä äänestyksessä. Korjasin sen tuossa välillä, mutta tarkoituksena oli painaa vihreää nappia, siis äänestää "jaa". Olen ilmoittanut sen ennakkoon, arvoisa puhemies.

Puhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen