Täysistunnon pöytäkirja 66/2003 vp

PTK 66/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. PERJANTAINA 26. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Eero Heinäluoma /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.9. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

26.—30.9. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

26.9.—1.10. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

28.—30.9. edustaja

 • Matti Ahde /sd

28.9.—1.10. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk

29. ja 30.9. edustaja

 • Pentti Tiusanen /vas

29.9.—3.10. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Minna Sirnö /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.9. edustaja

 • Mikko Immonen /vas

26.9. edustaja

 • Annika Lapintie /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.9. edustaja

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk

26.9. edustajat

 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Markku Koski pyytää vapautusta

hallintovaliokunnan varajäsenyydestä sen johdosta, että hänet on valittu ensimmäisen varapuhemiehen tehtävään.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Aulis Ranta-Muotio,

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Pehr Löv,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Eva Biaudet ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Christina Gestrin.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 30. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 77/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/7/2003

4) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen