Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.6. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

11. ja 12.6. edustaja

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Sopimus ja lakiehdotus koskevat perustuslakia, joten ne voidaan perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyä päätöksillä, joita on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy sopimusta eikä lakiehdotusta.

PTK 65/1/2008

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun sopimus ja lakiehdotus muodostavat kokonaisuuden, ehdotan, että niistä päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; joka ei niitä hyväksy, äänestää "ei". Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa-ääniä, on sopimus ja lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten ne on hylätty.

Totean, että työjärjestyksen 63 §:n 2 momentin nojalla pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen ja lakiehdotuksen äänin

jaa 151, ei 27; poissa 21.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Sopimuksen ainoa käsittely ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/10/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

4 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

5 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 2 )

2 luvun otsikko ja 24 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—6. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 7. lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/2/2008

9) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/3/2008

12) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n, vuorotteluvapaalain 2 §:n ja sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2008 vp (Harri Jaskari /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2008 vp (Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16)  Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2008 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki lukiolain 29 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

18) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

19) Laki rikoslain 2 a luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

20) Laki työttömyysturvalain ja yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2008 vp (Leena Harkimo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

22) Laki ajoneuvoverolain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2008 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

23) Laki ikäihmisten hoivasta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2008 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2008 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

26) Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2008 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen