Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (15.59—17.04) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.04—19.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Merja Kyllönen /vas (17.18)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 318, 327, 330, 331, 335, 338/2014 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan oikeusasiamies on 10.6.2014 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2013 (K 2/2014 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä Miapetra Kumpula-Natri ja

eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä Jukka Gustafsson.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 17.6.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015— 2018

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 11.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/3/2014

Keskustelussa on Jari Lindström Kauko Tuupaisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Markku Rossi on Timo Kallin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Risto Kalliorinne on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Jari Lindströmin ehdotuksesta Markku Rossin ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta Risto Kalliorinteen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Päätökset

1) Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta Markku Rossin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Markku Rossin ehdotuksen äänin

jaa 136, ei 37, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta Risto Kalliorinteen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Risto Kalliorinteen ehdotuksen äänin

jaa 104, ei 69, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 93, ei 45, tyhjiä 35; poissa 26.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/17/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1 §

Eeva-Maria  Maijala  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen, jossa 1 §:ssä ja 2 §:ssä esitetään puiston nimeksi Konneveden—Rautalammin kansallispuistoa.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Maijalan esitystä.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen siitä, että tämän tärkeän kansallispuiston vetovoiman lisäämiseksi se nimetään myös luonteensa mukaisesti Konneveden—Rautalammin kansallispuistoksi jättämämme esityksen mukaisesti.

Raimo Piirainen /sd:

Herra puhemies! Kannatan Rajamäen tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva-Maria Maijala on Markku Rossin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Kari Rajamäki on Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"1 §

Kansallispuiston perustaminen

Rautalammin reittiin kuuluvan Konneveden ranta- ja saaristoluonnon eliöstön, kallioperän ja vesistömaiseman suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä yleistä virkistys- ja retkeilykäyttöä ja ympäristötutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Konneveden—Rautalammin kansallispuisto."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. — Pyydän hiljaisuutta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ja Kari Rajamäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 77, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 4 )

2 §

Eeva-Maria  Maijala  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen, joka on sama kuin edellinen, elikkä Konneveden—Rautalammin kansallispuisto on puiston nimi.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Maijalan esitystä.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Edelleen 2 §:n mukaisesti sijainti ja rajat Konneveden—Rautalammin kansallispuistossa.

Tytti  Tuppurainen  /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Rajamäen tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Koska eduskunta edellisessä pykälässä suoritetussa äänestyksessä on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan, puhemies ei ota tehtyjä ehdotuksia uudelleen äänestyksen kohteeksi.

Puhemiehen menettely hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Näin ollen 2 § on hyväksytty mietinnön mukaisena.

Vastalauseessa ehdotettu 4 §

Eeva-Maria  Maijala  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen 4 §:stä, joka koskee metsästysasioita puiston alueella.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Maijalan esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva-Maria Maijala on Markku Rossin kannattamana ehdottanut, että hyväksytään vastalauseessa ehdotettu 4 §, jota ei ole mietinnössä.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 69; poissa 30.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Suullisia kysymyksiä

Suullinen kyselytunti

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

4) Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman, enintään 3 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—80/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 17.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 17.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 17.6.2014 kello 12. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 17.6.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen