Täysistunnon pöytäkirja 67/2002 vp

PTK 67/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TIISTAINA 28. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Janina Andersson /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.5. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

28. ja 29.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jussi Ranta /sd
 • Kari Uotila /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.5. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Marjaana Koskinen /sd

28. ja 29.5. edustaja

 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.5. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Unto Valpas /vas

28.—31.5. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 23. päivänä toukokuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 24/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Armenian parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Armenian parlamentin puhemies Armen Khatchatryan seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen 1—4 § ja 1 luvun otsikko, 5—23 § ja 2 luvun otsikko sekä 24—27 § hyväksytään keskustelutta.

28 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. M. Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

29—37 § ja 3 luvun otsikko, 38—45 § ja 4 luvun otsikko, 46—52 § ja 5 luvun otsikko, 53 ja 54 § ja 6 luvun otsikko sekä 55 ja 56 § ja 7 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

2. lakiehdotuksen 9 luvun 10 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

3. lakiehdotuksen 26 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

4. lakiehdotuksen 19 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

5. lakiehdotuksen 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

6. lakiehdotuksen 13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

7. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Arvoisa edustajat! Pyydän kiinnittämään huomiota siihen, millä tavoin käyttäydytään muulloinkin kuin tärkeiden äänestysten aikana. Äsken lukiessani näitä lakipykäliä täällä oli sen laatuinen meteli, että se on kaikkea käytöstä vastaan. Pyydän arvokasta käytöstä, olipa sitten asia mikä hyvänsä meneillään!

__________

2) Hallituksen esitys Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 6/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 17.

Täysistunto lopetetaan kello 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen