Täysistunnon pöytäkirja 67/2003 vp

PTK 67/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.9. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

30.9. ja 1.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Minna Lintonen /sd

30.9.—3.10. edustajat

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Virpa Puisto /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Marja Tiura /kok

30.9. ja 1.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Jukka Roos /sd
 • Jouko Skinnari /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 25. päivänä syyskuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 35, 36/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 35 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 36 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun hallintovaliokunnan, sivistysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Juha Rehula ja varajäseneksi ed. Aulis Ranta-Muotio,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylander,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Pehr Löv ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Eva Biaudet sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylander.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Päätös hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

4 luvun 4 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 momentti hyväksyttäisiin näin kuuluvana: "Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata sen kalenterivuoden loppuun, jona lapsi täyttää 15 vuotta. Jos työntekijä haluaa jäädä osittaiselle hoitovapaalle suoraan äitiys- tai vanhempainlomalta tai hoitovapaalta, työssäoloaika lasketaan tällaista jaksoa edeltävältä 24 kuukaudelta. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 5 ei-ääntä; poissa 64.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 32 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä istunnossa.

PTK 66/3/2003

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2003 vp (Markus Mustajärvi /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki lastensuojelulain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2003 vp (Marjukka Karttunen /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2003 vp (Arto Satonen /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

12) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2003 vp (Tero Rönni /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio