Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Mikko Kuoppa /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.6. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Timo Soini /ps

8. ja 9.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.6. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

8.—18.6. edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.6. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Roger Jansson /r
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Maija Rask /sd

8.—11.6. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 3. päivänä kesäkuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 35/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella 4. päivältä kesäkuuta 2004 on eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003 (K 10/2004 vp). Kertomus sisältää myös selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 2002 ovat antaneet aihetta, sekä selvityksen verojärjestelmän kautta annettavasta tuesta. Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 1. päivänä kesäkuuta 2004 pidetyssä istunnossa.

PTK 67/2/2004

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Jari Koskisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan alueellisten ympäristökeskusten päätöksentekoon käyttämää aikaa koskien metsän käsittelyä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla. Mikäli päätösten käsittelyaika ylittää toistuvasti 30 päivää, hallituksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin metsänomistajien ja hakkuuoikeuden haltijoiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Hemmilän lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 3/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 154/2003 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 1. päivänä kesäkuuta 2004 pidetyssä istunnossa.

PTK 67/3/2004

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen n:o 141/2003 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2004 vp

Lakialoite  LA 59/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikaela Nylander ed. Eva Biaudet’n kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hylätään.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Henrik Laxin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että lukiolain 18 §:n sisältö palautetaan ennen eduskunnan nyt hyväksymää lakia voimassa olleen lain sisältöiseksi siinä tapauksessa, että ylioppilaskirjoituksissa toisen kotimaisen kielen jättää kirjoittamatta yli 20 prosenttia kokelaista."

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ensin on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 23 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 35.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin, joilla maatalouden harjoittajat tilan tuotantosuunnasta riippumatta saatetaan keskenään tasavertaiseen asemaan siten, että tuotantoeläimet ja maitokiintiöt luetaan varallisuudeksi, josta myönnetään perintö- ja lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdokseen liittyvä huojennus."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

1. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 16, 33, 148/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 16/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. ja 5.—7. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen sijaan ehdottama uusi 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—3. lakiehdotus, lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 4. lakiehdotus sekä 5.—7. lakiehdotus hyväksytään, mikä merkitsee, että hallituksen esitykseen sisältyvä 4. lakiehdotus tulee hylätyksi.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, lakialoitteeseen n:o 46 pohjautuvat lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 ja 2 §, 3 ja 3 a §, 11, 11 a, 11 b, 12, 12 a — 12 c ja 13 § sekä 3 luvun otsikko, 14, 14 a — 14 c, 15, 15 c, 15 e, 16, 16 f, 16 g, 17, 17 a ja 17 b § hyväksytään keskustelutta.

18 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 18 §:n 2 momentti saa sen muodon, jonka olen esittänyt vastalauseessa.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 68 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 100.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

22, 23, 23 a, 25, 28 ja 28 c § sekä 63 a, 64 ja 64 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—15. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

21) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

22) Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 24) asiana oleva hallituksen esitys 103/2004 vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

27) Hallituksen esitys tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

31) Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen