Täysistunnon pöytäkirja 72/2002 vp

PTK 72/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. MAANANTAINA 3. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Tarja Kautto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Maija Perho /kok
 • Petri Salo /kok

3. ja 4.6. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Heli Paasio /sd

3.—7.6. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.6. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.6. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Ulla Juurola /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Irina Krohn /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Matti Saarinen /sd

3. ja 4.6. edustaja

 • Matti Väistö /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 30. päivänä toukokuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 25—27/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 25 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asioiden U 26 ja 27 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 51/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 80, 139/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 73/2/2002

2) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta; Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2001 vp, 50/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 2/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimuksen nro 180 hyväksymistä, ja toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimukseen nro 147 liittyvän pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Yleissopimus nro 180 ja yleissopimukseen nro 147 liittyvä pöytäkirja hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 3/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

7) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

8) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2002 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 248/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 240/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 98, 129/1999 vp, 25, 26, 35/2000 vp, 112/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen