Täysistunnon pöytäkirja 74/2004 vp

PTK 74/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. PERJANTAINA 11. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.—17.6. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.6. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 111—120/2004 vp.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella kuluvan kesäkuun 10. päivältä on eduskunnalle saapunut Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003 (K 8/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 293, 295, 301—304, 307, 310, 311, 314—316, 318—322, 324, 325, 327—334, 336—338, 340, 343, 344, 346, 347, 352, 354, 360, 362/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2004 vp

Lakialoite  LA 20/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 73/2/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

4 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan että 4 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Se tarkoittaa, että nostetaan lain tasolle aikuiskoulutustehtävä, joka yliopistoille jo nyt kuuluu.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Marja Tiuran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7, 9, 12, 13, 18, 18 a — 18 c §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2004 vp

Lakialoite  LA 21/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen