Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.03) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (20.03—21.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hannu Hoskonen /kesk (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Antti Vuolanne /sd (16.24)
 • Tuula Väätäinen /sd (16.56)
 • Päivi Lipponen /sd (18.26)
 • Raija Vahasalo /kok (19.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Johanna Ojala-Niemelän ja varajäseneksi ed. Raimo Piiraisen,

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Jutta Urpilaisen ja varajäseneksi ed. Krista Kiurun,

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Tarja Filatovin ja varajäseneksi ed. Valto Kosken,

tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Marjaana Koskisen,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Raimo Piiraisen ja varajäseneksi ed. Satu Taiveahon,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Raimo Piiraisen,

puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Heinäluoman ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Sirpa Paateron,

sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Ilkka Kantolan ja

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ja ed. Sirpa Paateron.

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi ed. Jutta Urpilaisen.

4) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

6) Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2009 vp (Valto Koski /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2009 vp (Janne Seurujärvi /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2009 vp (Janne Seurujärvi /kesk)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 7) asian yhteydessä.]

9) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2009 vp (Sanna Perkiö /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2009 vp (Jacob Söderman /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 11.9.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen